• ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર • 1.53 લાખ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને 127 વિશેષ ટ્રેન મારફતે તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા

IndiaFightsCorona

• ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

• 1.53 લાખ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને 127 વિશેષ ટ્રેન મારફતે તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા
#IndiaFightsCorona

• ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર • 1.53 લાખ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને 127 વિશેષ ટ્રેન મારફતે તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0