👉 પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગના માળખાકિય વિકાસ માટે રૂ.15,000 કરોડની ફાળવણી 👉 ડેરી ઉદ્યોગના પ્રોડક્ટ્સની નિકાસને પ્રોત્સાહન અપાશે,ડેરી ઉદ્યોગમાં ખાનગી રોકાણ વધે તે માટેનો લક્ષ્ય રખાયો

AatmaNirbharDesh

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharDesh

👉 પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગના માળખાકિય વિકાસ માટે રૂ.15,000 કરોડની ફાળવણી

👉 ડેરી ઉદ્યોગના પ્રોડક્ટ્સની નિકાસને પ્રોત્સાહન અપાશે,ડેરી ઉદ્યોગમાં ખાનગી રોકાણ વધે તે માટેનો લક્ષ્ય રખાયો

#AatmaNirbharDesh

👉 પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગના માળખાકિય વિકાસ માટે રૂ.15,000 કરોડની ફાળવણી 👉 ડેરી ઉદ્યોગના પ્રોડક્ટ્સની નિકાસને પ્રોત્સાહન અપાશે,ડેરી ઉદ્યોગમાં ખાનગી રોકાણ વધે તે માટેનો લક્ષ્ય રખાયો #AatmaNirbharDesh

Let's Connect

sm2p0