નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સહાયરૂપ થવા રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪ ‬ ‪✔ એપ્રિલ માસના ખર્ચ પેટે વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ. 1500 ની સહાયતા ‬ ‪✔ આશ્રમશાળાઓ, સમરસ હોસ્ટેલ, દિવ્યાંગ છાત્રાલયો અને બાળ સંરક્ષણગૃહમાં રહેતા અને ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા અપાશે ‬ ‪ ‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સહાયરૂપ થવા રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬
‪ ‬
‪✔ એપ્રિલ માસના ખર્ચ પેટે વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ. 1500 ની સહાયતા ‬

‪✔ આશ્રમશાળાઓ, સમરસ હોસ્ટેલ, દિવ્યાંગ છાત્રાલયો અને બાળ સંરક્ષણગૃહમાં રહેતા અને ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા અપાશે ‬
‪ ‬
‪#IndiaFightsCorona

નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સહાયરૂપ થવા રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪ ‬ ‪✔ એપ્રિલ માસના ખર્ચ પેટે વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ. 1500 ની સહાયતા ‬ ‪✔ આશ્રમશાળાઓ, સમરસ હોસ્ટેલ, દિવ્યાંગ છાત્રાલયો અને બાળ સંરક્ષણગૃહમાં રહેતા અને ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા અપાશે ‬ ‪ ‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0