કોરોનાના સંકટ વચ્ચે શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬ ‪✔ ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્કૂલ આ વર્ષે ફી વધારો નહીં કરી શકે. માર્ચ, એપ્રિલ, મે માસની ફી નવેમ્બર માસ સુધી માસિક હપ્તે ભરી શકાશે ‬ ‪✔ કૉલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં 15 મે સુધી વેકેશન રહેશે‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોનાના સંકટ વચ્ચે શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬

‪✔ ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્કૂલ આ વર્ષે ફી વધારો નહીં કરી શકે. માર્ચ, એપ્રિલ, મે માસની ફી નવેમ્બર માસ સુધી માસિક હપ્તે ભરી શકાશે ‬

‪✔ કૉલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં 15 મે સુધી વેકેશન રહેશે‬
‪#GujaratFightsCovid19

કોરોનાના સંકટ વચ્ચે શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાજ્ય સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ‬ ‪✔ ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્કૂલ આ વર્ષે ફી વધારો નહીં કરી શકે. માર્ચ, એપ્રિલ, મે માસની ફી નવેમ્બર માસ સુધી માસિક હપ્તે ભરી શકાશે ‬ ‪✔ કૉલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં 15 મે સુધી વેકેશન રહેશે‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0