નવી સ્વનિર્ભર (ગ્રીન ફીલ્ડ) મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના માટે પ્રોત્સાહક યોજના - મંજૂર બેઠકોના બેઠકદીઠ રૂ. 15 લાખની સહાય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી સ્વનિર્ભર (ગ્રીન ફીલ્ડ) મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના માટે પ્રોત્સાહક યોજના - મંજૂર બેઠકોના બેઠકદીઠ રૂ. 15 લાખની સહાય.

નવી સ્વનિર્ભર (ગ્રીન ફીલ્ડ) મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના માટે પ્રોત્સાહક યોજના - મંજૂર બેઠકોના બેઠકદીઠ રૂ. 15 લાખની સહાય.

Let's Connect

sm2p0