15 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં ભારતે 2,74,599 સેમ્પલનું પરીક્ષણ કર્યું 5,000 અને 10,000 કેસના બેંચમાર્ક પર, પરીક્ષણોની સંખ્યા અનુક્રમે 1,14,015 અને 2,17,554 હતી આ તબક્કે પરીક્ષણનું આ ધોરણ યુ.એસ., યુ.કે. અને ઇટાલીમાં લેવામાં આવતા પરીક્ષણો કરતાં વધારે છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

15 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં ભારતે 2,74,599 સેમ્પલનું પરીક્ષણ કર્યું

5,000 અને 10,000 કેસના બેંચમાર્ક પર, પરીક્ષણોની સંખ્યા અનુક્રમે 1,14,015 અને 2,17,554 હતી

આ તબક્કે પરીક્ષણનું આ ધોરણ યુ.એસ., યુ.કે. અને ઇટાલીમાં લેવામાં આવતા પરીક્ષણો કરતાં વધારે છે
#IndiaFightsCorona

15 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં ભારતે 2,74,599 સેમ્પલનું પરીક્ષણ કર્યું 5,000 અને 10,000 કેસના બેંચમાર્ક પર, પરીક્ષણોની સંખ્યા અનુક્રમે 1,14,015 અને 2,17,554 હતી આ તબક્કે પરીક્ષણનું આ ધોરણ યુ.એસ., યુ.કે. અને ઇટાલીમાં લેવામાં આવતા પરીક્ષણો કરતાં વધારે છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0