👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં 15 મે, શુક્રવારથી જીવન જરૂરી સામગ્રીના વેચાણ માટે શરતી મંજૂરી આપવામાં આવી 👉 કરિયાણું, શાકભાજી, ફળફળાદિની દુકાનો તથા અનાજ દળવાની ઘંટી સવારના 8 થી 3 વાગ્યા સુધી તેમને ફાળવણી કરેલા વોર્ડમાં નિશ્ચિત કરેલાં વિસ્તારમાં ખુલ્લા રાખી શકાશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં 15 મે, શુક્રવારથી જીવન જરૂરી સામગ્રીના વેચાણ માટે શરતી મંજૂરી આપવામાં આવી

👉 કરિયાણું, શાકભાજી, ફળફળાદિની દુકાનો તથા અનાજ દળવાની ઘંટી સવારના 8 થી 3 વાગ્યા સુધી તેમને ફાળવણી કરેલા વોર્ડમાં નિશ્ચિત કરેલાં વિસ્તારમાં ખુલ્લા રાખી શકાશે
#GujaratFightsCovid19

👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં 15 મે, શુક્રવારથી જીવન જરૂરી સામગ્રીના વેચાણ માટે શરતી મંજૂરી આપવામાં આવી 👉 કરિયાણું, શાકભાજી, ફળફળાદિની દુકાનો તથા અનાજ દળવાની ઘંટી સવારના 8 થી 3 વાગ્યા સુધી તેમને ફાળવણી કરેલા વોર્ડમાં નિશ્ચિત કરેલાં વિસ્તારમાં ખુલ્લા રાખી શકાશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0