ગુજરાત સરકાર, પ્રગતિશીલ સરકાર બિન અનામત વર્ગના અને વિદેશ ભણવા જવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર આપશે રૂ. 15 લાખ સુધીની લોન માત્ર 4% ના સાદા વ્યાજે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકાર, પ્રગતિશીલ સરકાર

બિન અનામત વર્ગના અને વિદેશ ભણવા જવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર આપશે રૂ. 15 લાખ સુધીની લોન માત્ર 4% ના સાદા વ્યાજે.

ગુજરાત સરકાર, પ્રગતિશીલ સરકાર બિન અનામત વર્ગના અને વિદેશ ભણવા જવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણી રાજ્ય સરકાર લાવી છે વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર આપશે રૂ. 15 લાખ સુધીની લોન માત્ર 4% ના સાદા વ્યાજે.

Let's Connect

sm2p0