ગરીબોના સશકિતકરણનું માધ્યમ બની રહયા છે ગરીબ કલ્યાણ મેળા • ગરીબ કલ્યાણ મેળા દ્વારા 1.5 કરોડ લાભાર્થીઓને રૂ.26 હજાર કરોડની સાધન-સહાય અપાઈ. • રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 1530 ગરીબ કલ્યાણ મેળા યોજાયા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબોના સશકિતકરણનું માધ્યમ બની રહયા છે ગરીબ કલ્યાણ મેળા

• ગરીબ કલ્યાણ મેળા દ્વારા 1.5 કરોડ લાભાર્થીઓને રૂ.26 હજાર કરોડની સાધન-સહાય અપાઈ.

• રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 1530 ગરીબ કલ્યાણ મેળા યોજાયા.

ગરીબોના સશકિતકરણનું માધ્યમ બની રહયા છે ગરીબ કલ્યાણ મેળા • ગરીબ કલ્યાણ મેળા દ્વારા 1.5 કરોડ લાભાર્થીઓને રૂ.26 હજાર કરોડની સાધન-સહાય અપાઈ. • રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 1530 ગરીબ કલ્યાણ મેળા યોજાયા.

Let's Connect

sm2p0