15 દિવસમાં 149 વિધાનસભા મતક્ષેત્રોનો પ્રવાસ ખેડનારી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું તા. 16 ઓક્ટોબરે ભવ્ય સમાપન જેમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi જી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી ની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

15 દિવસમાં 149 વિધાનસભા મતક્ષેત્રોનો પ્રવાસ ખેડનારી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું તા. 16 ઓક્ટોબરે ભવ્ય સમાપન જેમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi જી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી ની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ.

15 દિવસમાં 149 વિધાનસભા મતક્ષેત્રોનો પ્રવાસ ખેડનારી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું તા. 16 ઓક્ટોબરે ભવ્ય સમાપન જેમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi જી અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી ની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ.

Let's Connect

sm2p0