• સુરતમાં યુદ્ધના ધોરણે માત્ર 15 દિવસમાં 1000 બેડની ક્ષમતા વાળી કોવિડ ડેડીકેટેડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ 👉 આ હોસ્પિટલમાં 211 ICU બેડની સુવિધા 👉 સુરતમાં કુલ 3300થી વધુ બેડની ઉપલબ્ધતા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સુરતમાં યુદ્ધના ધોરણે માત્ર 15 દિવસમાં 1000 બેડની ક્ષમતા વાળી કોવિડ ડેડીકેટેડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ

👉 આ હોસ્પિટલમાં 211 ICU બેડની સુવિધા

👉 સુરતમાં કુલ 3300થી વધુ બેડની ઉપલબ્ધતા

• સુરતમાં યુદ્ધના ધોરણે માત્ર 15 દિવસમાં 1000 બેડની ક્ષમતા વાળી કોવિડ ડેડીકેટેડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ 👉 આ હોસ્પિટલમાં 211 ICU બેડની સુવિધા 👉 સુરતમાં કુલ 3300થી વધુ બેડની ઉપલબ્ધતા

Let's Connect

sm2p0