ગાંધીનગર ખાતેથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માત્ર 15 દિવસમાં તૈયાર કરાયેલી સુરત ખાતે નિર્માણાધિન 10 માળની 1000 બેડની કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતેથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માત્ર 15 દિવસમાં તૈયાર કરાયેલી સુરત ખાતે નિર્માણાધિન 10 માળની 1000 બેડની કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતેથી વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માત્ર 15 દિવસમાં તૈયાર કરાયેલી સુરત ખાતે નિર્માણાધિન 10 માળની 1000 બેડની કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલનું ઈ-લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0