અમદાવાદ ખાતે 14th GIHED CREDAI PROPERTY SHOW નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે 14th GIHED CREDAI PROPERTY SHOW નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે 14th GIHED CREDAI PROPERTY SHOW નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel તથા મેયર શ્રી Bijal Patel સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0