માર્ગો રાજ્યના વિકાસની ધોરી નસ સમાન હોય છે. સરખેજ થી ચિલોડા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. 147 પર નવા બનાવવામાં આવનાર ફ્લાયઓવર્સ સહિત રસ્તાનું 6 માર્ગીકરણ તથા એલિવેટેડ કોરિડોરના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. ફાટકમુક્ત બનવા તરફ આપણું રાજ્ય ગુજરાત હરણફાળ ભરી રહ્યું છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

માર્ગો રાજ્યના વિકાસની ધોરી નસ સમાન હોય છે. સરખેજ થી ચિલોડા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. 147 પર નવા બનાવવામાં આવનાર ફ્લાયઓવર્સ સહિત રસ્તાનું 6 માર્ગીકરણ તથા એલિવેટેડ કોરિડોરના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. ફાટકમુક્ત બનવા તરફ આપણું રાજ્ય ગુજરાત હરણફાળ ભરી રહ્યું છે.

માર્ગો રાજ્યના વિકાસની ધોરી નસ સમાન હોય છે. સરખેજ થી ચિલોડા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં. 147 પર નવા બનાવવામાં આવનાર ફ્લાયઓવર્સ સહિત રસ્તાનું 6 માર્ગીકરણ તથા એલિવેટેડ કોરિડોરના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. ફાટકમુક્ત બનવા તરફ આપણું રાજ્ય ગુજરાત હરણફાળ ભરી રહ્યું છે.

Let's Connect

sm2p0