પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ ખાતાઓની સંખ્યા - 1.46 કરોડથી વધુ RuPay કાર્ડનું વિતરણ -1.21 કરોડથી વધુ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં

કુલ ખાતાઓની સંખ્યા - 1.46 કરોડથી વધુ
RuPay કાર્ડનું વિતરણ -1.21 કરોડથી વધુ

પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ ખાતાઓની સંખ્યા - 1.46 કરોડથી વધુ RuPay કાર્ડનું વિતરણ -1.21 કરોડથી વધુ

Let's Connect

sm2p0