ગુજરાતને ફરી ધમધમતું કરવા માટે તથા ગરીબ થી લઈને ઉદ્યોગ સુધીના તમામ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને 14,000 કરોડના આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજની જાહેરાત કરતા હું ખુબ આંનદ અનુભવું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતને ફરી ધમધમતું કરવા માટે તથા ગરીબ થી લઈને ઉદ્યોગ સુધીના તમામ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને 14,000 કરોડના આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજની જાહેરાત કરતા હું ખુબ આંનદ અનુભવું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ગુજરાતને ફરી ધમધમતું કરવા માટે તથા ગરીબ થી લઈને ઉદ્યોગ સુધીના તમામ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને 14,000 કરોડના આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજની જાહેરાત કરતા હું ખુબ આંનદ અનુભવું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0