કોરોનાની સ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્યમ વર્ગ, નાના વેપારીઓ, કુશળ કામદારો અને મજૂરો પર બોજ હળવો કરવાના અનેક પગલાઓ સાથે રૂપાણી સરકારે આપ્યું છે રૂ.14000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાની સ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્યમ વર્ગ, નાના વેપારીઓ, કુશળ કામદારો અને મજૂરો પર બોજ હળવો કરવાના અનેક પગલાઓ સાથે રૂપાણી સરકારે આપ્યું છે રૂ.14000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

કોરોનાની સ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્યમ વર્ગ, નાના વેપારીઓ, કુશળ કામદારો અને મજૂરો પર બોજ હળવો કરવાના અનેક પગલાઓ સાથે રૂપાણી સરકારે આપ્યું છે રૂ.14000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

Let's Connect

sm2p0