કોરોના સંકટમાં નાના વેપારીઓ, કારીગરો, મધ્યમ વર્ગને આર્થિક રીતે પુન: બેઠા કરવા તથા અર્થતંત્રના દરેક ઘટકને જીવંત બનાવવા રૂપાણી સરકારે આપ્યું રૂ. 14,000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટમાં નાના વેપારીઓ, કારીગરો, મધ્યમ વર્ગને આર્થિક રીતે પુન: બેઠા કરવા તથા અર્થતંત્રના દરેક ઘટકને જીવંત બનાવવા રૂપાણી સરકારે આપ્યું રૂ. 14,000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ.

કોરોના સંકટમાં નાના વેપારીઓ, કારીગરો, મધ્યમ વર્ગને આર્થિક રીતે પુન: બેઠા કરવા તથા અર્થતંત્રના દરેક ઘટકને જીવંત બનાવવા રૂપાણી સરકારે આપ્યું રૂ. 14,000 કરોડનું આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ.

Let's Connect

sm2p0