ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જાહેર કરેલ રૂ.14 હજાર કરોડના ગુજરાત -આત્મનિર્ભર પેકેજને આવકારું છું અને અભિનંદન આપું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જાહેર કરેલ રૂ.14 હજાર કરોડના ગુજરાત -આત્મનિર્ભર પેકેજને આવકારું છું અને અભિનંદન આપું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જાહેર કરેલ રૂ.14 હજાર કરોડના ગુજરાત -આત્મનિર્ભર પેકેજને આવકારું છું અને અભિનંદન આપું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0