આપણી કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 14 નવેમ્બર, ૨૦૧૮થી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે ”શ્રી રામાયણ એક્સપ્રેસ”. જેમાં ભગવાન શ્રી રામના જીવન સાથે જોડાયેલા તીર્થસ્થળો જેવા કે અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, હમ્પી, રામેશ્વરમ અને શ્રીલંકાની યાત્રાને સાંકળી લેવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આપણી કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 14 નવેમ્બર, ૨૦૧૮થી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે ”શ્રી રામાયણ એક્સપ્રેસ”. જેમાં ભગવાન શ્રી રામના જીવન સાથે જોડાયેલા તીર્થસ્થળો જેવા કે અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, હમ્પી, રામેશ્વરમ અને શ્રીલંકાની યાત્રાને સાંકળી લેવામાં આવશે.

આપણી કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 14 નવેમ્બર, ૨૦૧૮થી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે ”શ્રી રામાયણ એક્સપ્રેસ”. જેમાં ભગવાન શ્રી રામના જીવન સાથે જોડાયેલા તીર્થસ્થળો જેવા કે અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, હમ્પી, રામેશ્વરમ અને શ્રીલંકાની યાત્રાને સાંકળી લેવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0