ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13.5.2017 કાર્યકર્તા, સંગઠન અને નેતૃત્વના આધારે જ પાર્ટી બનતી હોય છે અને પાર્ટી થકી જ સત્તા જન્મતી હોય છે - શ્રી Vijay Rupani , મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત વધુ વાંચવા: https://goo.gl/BMi2uu

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13.5.2017

કાર્યકર્તા, સંગઠન અને નેતૃત્વના આધારે જ પાર્ટી બનતી હોય છે અને પાર્ટી થકી જ સત્તા જન્મતી હોય છે - શ્રી Vijay Rupani , મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/BMi2uu

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13.5.2017 કાર્યકર્તા, સંગઠન અને નેતૃત્વના આધારે જ પાર્ટી બનતી હોય છે અને પાર્ટી થકી જ સત્તા જન્મતી હોય છે - શ્રી Vijay Rupani , મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત વધુ વાંચવા: https://goo.gl/BMi2uu

Let's Connect

sm2p0