• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ ગુજરાતના 1.30 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ • આ MSME એકમોને લોન સહાય આપવા માટે રૂ.8200 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા • રૂ. 4175 કરોડની લોનનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ ગુજરાતના 1.30 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ

• આ MSME એકમોને લોન સહાય આપવા માટે રૂ.8200 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા

• રૂ. 4175 કરોડની લોનનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું

• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ ગુજરાતના 1.30 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ • આ MSME એકમોને લોન સહાય આપવા માટે રૂ.8200 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા • રૂ. 4175 કરોડની લોનનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું

Let's Connect

sm2p0