દેશમાં નેશનલ હેલ્થ પોલિસી અંતર્ગત 13 નવી એઈમ્સ હોસ્પિટલની મંજુરી આપવામાં આવી છે અને 15 મેડીકલ કોલેજોમાં સુપર સ્પેશ્યિલ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગતિમાં છે. અમારી સરકારનું લક્ષ્ય છે 3 લોકસભા સીટો વચ્ચે 1 મેડીકલ કોલેજ બને : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશમાં નેશનલ હેલ્થ પોલિસી અંતર્ગત 13 નવી એઈમ્સ હોસ્પિટલની મંજુરી આપવામાં આવી છે અને 15 મેડીકલ કોલેજોમાં સુપર સ્પેશ્યિલ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગતિમાં છે. અમારી સરકારનું લક્ષ્ય છે 3 લોકસભા સીટો વચ્ચે 1 મેડીકલ કોલેજ બને : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

દેશમાં નેશનલ હેલ્થ પોલિસી અંતર્ગત 13 નવી એઈમ્સ હોસ્પિટલની મંજુરી આપવામાં આવી છે અને 15 મેડીકલ કોલેજોમાં સુપર સ્પેશ્યિલ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય પ્રગતિમાં છે. અમારી સરકારનું લક્ષ્ય છે 3 લોકસભા સીટો વચ્ચે 1 મેડીકલ કોલેજ બને : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

Let's Connect

sm2p0