ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .07.2017 ૨૦૧૭ની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્વે પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani નો વિધાનસભા સઃ પ્રવાસ વધુ વાંચવા: https://goo.gl/LQMSmd

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .07.2017

૨૦૧૭ની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્વે પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani નો વિધાનસભા સઃ પ્રવાસ

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/LQMSmd

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .07.2017 ૨૦૧૭ની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્વે પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી Jitu Vaghani નો વિધાનસભા સઃ પ્રવાસ વધુ વાંચવા: https://goo.gl/LQMSmd

Let's Connect

sm2p0