ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .06.2017 ભાજપમાં વિશ્વાસ વ્યકત કરવા બદલ પ્રજાજનોનો આભાર વ્યકત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Ua86in

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .06.2017

ભાજપમાં વિશ્વાસ વ્યકત કરવા બદલ પ્રજાજનોનો આભાર વ્યકત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Ua86in

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 13 .06.2017 ભાજપમાં વિશ્વાસ વ્યકત કરવા બદલ પ્રજાજનોનો આભાર વ્યકત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Ua86in

Let's Connect

sm2p0