શ્રી મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ભાજપે 128 બેઠકો મેળવી હતી, તેઓ વડાપ્રધાન છે ત્યારે ગુજરાતમાં ભાજપ 150 થી વધુ બેઠકો મેળવશે - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ભાજપે 128 બેઠકો મેળવી હતી, તેઓ વડાપ્રધાન છે ત્યારે ગુજરાતમાં ભાજપ 150 થી વધુ બેઠકો મેળવશે - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

શ્રી મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ભાજપે 128 બેઠકો મેળવી હતી, તેઓ વડાપ્રધાન છે ત્યારે ગુજરાતમાં ભાજપ 150 થી વધુ બેઠકો મેળવશે - શ્રી Amit Shah, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપા (વિજય વિશ્વાસ કાર્યકર્તા સંમેલન)

Let's Connect

sm2p0