ભારતીય રેલવે સુરક્ષિત યાત્રા તરફ આગળ વધી રહી છે - 1,274 માનવ સંચાલિત રેલવે ક્રોસિંગ દૂર કરવામાં આવ્યા - 1,309 રેલ ઓવર બ્રિજ અને અન્ડર બ્રિજ બાંધવામાં આવ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય રેલવે સુરક્ષિત યાત્રા તરફ આગળ વધી રહી છે

- 1,274 માનવ સંચાલિત રેલવે ક્રોસિંગ દૂર કરવામાં આવ્યા

- 1,309 રેલ ઓવર બ્રિજ અને અન્ડર બ્રિજ બાંધવામાં આવ્યા

ભારતીય રેલવે સુરક્ષિત યાત્રા તરફ આગળ વધી રહી છે - 1,274 માનવ સંચાલિત રેલવે ક્રોસિંગ દૂર કરવામાં આવ્યા - 1,309 રેલ ઓવર બ્રિજ અને અન્ડર બ્રિજ બાંધવામાં આવ્યા

Let's Connect

sm2p0