નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યના 1256 જંકશન ઉપર લગાવાયા 7000 થી વધુ CCTV કેમેરા.આવનારા દિવસોમાં 20 હજાર CCTV કેમેરા લગાડવાનું નક્કર આયોજન 👉 આ કેમરા ૩૩ જિલ્લાના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ‘‘નેત્રંગ’’ તથા સ્ટેટ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ત્રિ-નેત્ર સાથે જોડાયેલ રહેશે 👉 આ પ્રોજેક્ટથી સક્રીય ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ, નિયંત્રણ અને એન્ફોર્સમેન્ટ, અપરાધિત બનાવોની તપાસ અને વિડીયો ફોરેન્સીક, ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર સરળ અને ત્વરિત બનશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર:

👉 ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યના 1256 જંકશન ઉપર લગાવાયા 7000 થી વધુ CCTV કેમેરા.આવનારા દિવસોમાં 20 હજાર CCTV કેમેરા લગાડવાનું નક્કર આયોજન

👉 આ કેમરા ૩૩ જિલ્લાના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ‘‘નેત્રંગ’’ તથા સ્ટેટ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ત્રિ-નેત્ર સાથે જોડાયેલ રહેશે

👉 આ પ્રોજેક્ટથી સક્રીય ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ, નિયંત્રણ અને એન્ફોર્સમેન્ટ, અપરાધિત બનાવોની તપાસ અને વિડીયો ફોરેન્સીક, ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર સરળ અને ત્વરિત બનશે

નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યના 1256 જંકશન ઉપર લગાવાયા 7000 થી વધુ CCTV કેમેરા.આવનારા દિવસોમાં 20 હજાર CCTV કેમેરા લગાડવાનું નક્કર આયોજન 👉 આ કેમરા ૩૩ જિલ્લાના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ‘‘નેત્રંગ’’ તથા સ્ટેટ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ત્રિ-નેત્ર સાથે જોડાયેલ રહેશે 👉 આ પ્રોજેક્ટથી સક્રીય ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ, નિયંત્રણ અને એન્ફોર્સમેન્ટ, અપરાધિત બનાવોની તપાસ અને વિડીયો ફોરેન્સીક, ફોર્સ મલ્ટીપ્લાયર સરળ અને ત્વરિત બનશે

Let's Connect

sm2p0