ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની. રાજ્યભરમાં 1,250થી વધુ ધન્વંતરી રથ દ્વારા 53.57 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની. રાજ્યભરમાં 1,250થી વધુ ધન્વંતરી રથ દ્વારા 53.57 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

ધન્વંતરી રથ બન્યા આરોગ્યની સંજીવની. રાજ્યભરમાં 1,250થી વધુ ધન્વંતરી રથ દ્વારા 53.57 લાખ નાગરિકોને ઘર આંગણે આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0