- નવી ઊંચાઈ પર પહોંચી પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના - પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર 1250 જેનરિક દવાઓ અને 204 સર્જીકલ સાધનો ઉપલબ્ધ - જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર ઓક્સો-બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી નેપકિન એક રૂપિયા પ્રતિ પેડ ઉપલબ્ધ

BuildingSwasthBharat

BJP | BJP Gujarat,  BuildingSwasthBharat

- નવી ઊંચાઈ પર પહોંચી પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના

- પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર 1250 જેનરિક દવાઓ અને 204 સર્જીકલ સાધનો ઉપલબ્ધ

- જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર ઓક્સો-બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી નેપકિન એક રૂપિયા પ્રતિ પેડ ઉપલબ્ધ

#BuildingSwasthBharat

- નવી ઊંચાઈ પર પહોંચી પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના - પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર 1250 જેનરિક દવાઓ અને 204 સર્જીકલ સાધનો ઉપલબ્ધ - જન ઔષધિ કેન્દ્ર પર ઓક્સો-બાયોડિગ્રેડેબલ સેનેટરી નેપકિન એક રૂપિયા પ્રતિ પેડ ઉપલબ્ધ #BuildingSwasthBharat

Let's Connect

sm2p0