• ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનથી ગ્રામીણ ભારતમાં રોજગારીનું સર્જન • 125 દિવસ સુધી ચાલનારા આ અભિયાન હેઠળ દેશના ગ્રામીણ પ્રાંતોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના 25 જાહેર કાર્યો હાથ ધરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનથી ગ્રામીણ ભારતમાં રોજગારીનું સર્જન

• 125 દિવસ સુધી ચાલનારા આ અભિયાન હેઠળ દેશના ગ્રામીણ પ્રાંતોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના 25 જાહેર કાર્યો હાથ ધરવામાં આવશે

• ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનથી ગ્રામીણ ભારતમાં રોજગારીનું સર્જન • 125 દિવસ સુધી ચાલનારા આ અભિયાન હેઠળ દેશના ગ્રામીણ પ્રાંતોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના 25 જાહેર કાર્યો હાથ ધરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0