ગુજરાતમાં ઉદ્યોગકારો 1200 દિવસ કામ કરવા માટે કોઈપણ નવો પ્રોજેક્ટ લઈ આવે તો, તેને લેબર કાયદામાંથી છુટછાટ આપવામાં આવશે. શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે શ્રમિકોને લઘુતમ વેતન, સેફટી અને અકસ્માતનો ભોગ બનનાર મજૂરના પરિવારને પૂરેપૂરુ વળતર સિવાયના તમામ કાયદામાંથી છૂટછાટ અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં ઉદ્યોગકારો 1200 દિવસ કામ કરવા માટે કોઈપણ નવો પ્રોજેક્ટ લઈ આવે તો, તેને લેબર કાયદામાંથી છુટછાટ આપવામાં આવશે.

શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે શ્રમિકોને લઘુતમ વેતન, સેફટી અને અકસ્માતનો ભોગ બનનાર મજૂરના પરિવારને પૂરેપૂરુ વળતર સિવાયના તમામ કાયદામાંથી છૂટછાટ અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ગુજરાતમાં ઉદ્યોગકારો 1200 દિવસ કામ કરવા માટે કોઈપણ નવો પ્રોજેક્ટ લઈ આવે તો, તેને લેબર કાયદામાંથી છુટછાટ આપવામાં આવશે. શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે શ્રમિકોને લઘુતમ વેતન, સેફટી અને અકસ્માતનો ભોગ બનનાર મજૂરના પરિવારને પૂરેપૂરુ વળતર સિવાયના તમામ કાયદામાંથી છૂટછાટ અપાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0