અમદાવાદ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવેલ 1200 બેડની કોવિડ-19 હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવેલ 1200 બેડની કોવિડ-19 હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવેલ 1200 બેડની કોવિડ-19 હોસ્પિટલની મુલાકાત લેતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0