આજે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી 31 માર્ચ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉન જાહેર‬ ‪👉 સમગ્ર ગુજરાતમાં કલમ 144 લગાવવામાં આવી ‬ ‪👉 લોકો જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ તથા ઇમરજન્સી સેવા માટે જ બહાર નીકળી શકાશે.‬ ‪👉 રાજ્યની તમામ સરહદો સીલ કરાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી 31 માર્ચ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉન જાહેર‬

‪👉 સમગ્ર ગુજરાતમાં કલમ 144 લગાવવામાં આવી ‬

‪👉 લોકો જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ તથા ઇમરજન્સી સેવા માટે જ બહાર નીકળી શકાશે.‬

‪👉 રાજ્યની તમામ સરહદો સીલ કરાઈ

આજે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી 31 માર્ચ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉન જાહેર‬ ‪👉 સમગ્ર ગુજરાતમાં કલમ 144 લગાવવામાં આવી ‬ ‪👉 લોકો જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ તથા ઇમરજન્સી સેવા માટે જ બહાર નીકળી શકાશે.‬ ‪👉 રાજ્યની તમામ સરહદો સીલ કરાઈ

Let's Connect

sm2p0