👉 12 મહિના સુધી મુદ્રા શિશુ લોન ધારકોને વ્યાજમાં 2%ની રાહત 👉 2% વ્યાજ મુક્તિ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવશે 👉 3 કરોડ લોકોને કુલ રૂ.1500 કરોડનો ફાયદો થશે

AatmaNirbharBharatPackage

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharatPackage

👉 12 મહિના સુધી મુદ્રા શિશુ લોન ધારકોને વ્યાજમાં 2%ની રાહત
👉 2% વ્યાજ મુક્તિ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવશે
👉 3 કરોડ લોકોને કુલ રૂ.1500 કરોડનો ફાયદો થશે
#AatmaNirbharBharatPackage

👉 12 મહિના સુધી મુદ્રા શિશુ લોન ધારકોને વ્યાજમાં 2%ની રાહત 👉 2% વ્યાજ મુક્તિ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવશે 👉 3 કરોડ લોકોને કુલ રૂ.1500 કરોડનો ફાયદો થશે #AatmaNirbharBharatPackage

Let's Connect

sm2p0