ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .06.2017 “મજબૂત સંગઠન શક્તિ” એ પાર્ટીનો પ્રાણ છે. - માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Bmfl9H

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .06.2017

“મજબૂત સંગઠન શક્તિ” એ પાર્ટીનો પ્રાણ છે. - માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Bmfl9H

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 12 .06.2017 “મજબૂત સંગઠન શક્તિ” એ પાર્ટીનો પ્રાણ છે. - માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani વધુ વાંચવા: https://goo.gl/Bmfl9H

Let's Connect

sm2p0