રૂપાણી સરકારનો મંત્ર: "હર હાથ કો કામ" 👉 સરકારી સેવાઓમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 1,18,478 થી વધુ યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી 👉 આગામી ત્રણ વર્ષમાં અંદાજિત 60,000 થી વધુ જગ્યાઓ ભરવાનું નક્કર આયોજન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો મંત્ર: "હર હાથ કો કામ"

👉 સરકારી સેવાઓમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 1,18,478 થી વધુ યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી

👉 આગામી ત્રણ વર્ષમાં અંદાજિત 60,000 થી વધુ જગ્યાઓ ભરવાનું નક્કર આયોજન

રૂપાણી સરકારનો મંત્ર: "હર હાથ કો કામ" 👉 સરકારી સેવાઓમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 1,18,478 થી વધુ યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી 👉 આગામી ત્રણ વર્ષમાં અંદાજિત 60,000 થી વધુ જગ્યાઓ ભરવાનું નક્કર આયોજન

Let's Connect

sm2p0