મોદી સરકારની રચનાત્મક કાર્યશૈલી થી સંસદનું શિયાળુ સત્ર રહ્યું સફળ: 👉 લોકસભાની ઉત્પાદકતા 116% રહી અને રાજ્યસભાની ઉત્પાદકતા 100% રહી 👉 આ શિયાળુ સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં 14 જ્યારે રાજ્યસભામાં 15 બિલ પાસ થયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારની રચનાત્મક કાર્યશૈલી થી સંસદનું શિયાળુ સત્ર રહ્યું સફળ:

👉 લોકસભાની ઉત્પાદકતા 116% રહી અને રાજ્યસભાની ઉત્પાદકતા 100% રહી

👉 આ શિયાળુ સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં 14 જ્યારે રાજ્યસભામાં 15 બિલ પાસ થયા

મોદી સરકારની રચનાત્મક કાર્યશૈલી થી સંસદનું શિયાળુ સત્ર રહ્યું સફળ: 👉 લોકસભાની ઉત્પાદકતા 116% રહી અને રાજ્યસભાની ઉત્પાદકતા 100% રહી 👉 આ શિયાળુ સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં 14 જ્યારે રાજ્યસભામાં 15 બિલ પાસ થયા

Let's Connect

sm2p0