• કૃષિ અને તેને સંલગ્ન ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે મોદી સરકાર • 1.11 કરોડથી વધુ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા જે અંતર્ગત રૂ.89,810 કરોડની સસ્તી લોન આપવામાં આવી • યોજના હેઠળ 2.5 કરોડ ખેડુતોને રૂ.2 લાખ કરોડનું સરળ અને રાહત દરે ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• કૃષિ અને તેને સંલગ્ન ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે મોદી સરકાર

• 1.11 કરોડથી વધુ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા જે અંતર્ગત રૂ.89,810 કરોડની સસ્તી લોન આપવામાં આવી

• યોજના હેઠળ 2.5 કરોડ ખેડુતોને રૂ.2 લાખ કરોડનું સરળ અને રાહત દરે ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાશે

• કૃષિ અને તેને સંલગ્ન ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે મોદી સરકાર • 1.11 કરોડથી વધુ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા જે અંતર્ગત રૂ.89,810 કરોડની સસ્તી લોન આપવામાં આવી • યોજના હેઠળ 2.5 કરોડ ખેડુતોને રૂ.2 લાખ કરોડનું સરળ અને રાહત દરે ધિરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાશે

Let's Connect

sm2p0