ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 11.08.2017 આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષા અને લોકસભાના સાંસદ શ્રીમતી Poonam Mahajan ‘‘ભારત જાડો’’ અભિયાન અંતગર્ત ગુજરાત પ્રવાસે વધુ વાંચવા : https://goo.gl/dYpoLq

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 11.08.2017

આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષા અને લોકસભાના સાંસદ શ્રીમતી Poonam Mahajan ‘‘ભારત જાડો’’ અભિયાન અંતગર્ત ગુજરાત પ્રવાસે

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/dYpoLq

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 11.08.2017 આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષા અને લોકસભાના સાંસદ શ્રીમતી Poonam Mahajan ‘‘ભારત જાડો’’ અભિયાન અંતગર્ત ગુજરાત પ્રવાસે વધુ વાંચવા : https://goo.gl/dYpoLq

Let's Connect

sm2p0