ટેલિમેડિસિનની સુવિધા માટે શરુ કરવામાં આવેલ હેલ્પલાઇન નંબર 1100 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ટેલિમેડિસિનની સુવિધા માટે શરુ કરવામાં આવેલ હેલ્પલાઇન નંબર 1100 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

ટેલિમેડિસિનની સુવિધા માટે શરુ કરવામાં આવેલ હેલ્પલાઇન નંબર 1100 નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0