કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 1100થી વધુ દવાઓની કીંમત નિયંત્રિત કરવામાં આવી, ૩૬૦૦થી વધુ જનઔષધી કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા. 75 લાખથી વધુ દર્દીઓએ અમૃત સ્ટોરમાં ૫૦% રાહતદરે મળતી દવાઓનો લાભ લીધો, હ્રદયનાં સ્ટેન્ટ-ઘુટણ પ્રત્યારોપણની કીંમત ત્રણ ગણી ઘટાડવામાં આવી છે.:પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 1100થી વધુ દવાઓની કીંમત નિયંત્રિત કરવામાં આવી, ૩૬૦૦થી વધુ જનઔષધી કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા. 75 લાખથી વધુ દર્દીઓએ અમૃત સ્ટોરમાં ૫૦% રાહતદરે મળતી દવાઓનો લાભ લીધો, હ્રદયનાં સ્ટેન્ટ-ઘુટણ પ્રત્યારોપણની કીંમત ત્રણ ગણી ઘટાડવામાં આવી છે.:પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા 1100થી વધુ દવાઓની કીંમત નિયંત્રિત કરવામાં આવી, ૩૬૦૦થી વધુ જનઔષધી કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા. 75 લાખથી વધુ દર્દીઓએ અમૃત સ્ટોરમાં ૫૦% રાહતદરે મળતી દવાઓનો લાભ લીધો, હ્રદયનાં સ્ટેન્ટ-ઘુટણ પ્રત્યારોપણની કીંમત ત્રણ ગણી ઘટાડવામાં આવી છે.:પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0