👉 રૂ.1100 કરોડના મૂડીરોકાણ સાથે ગુજરાતમાં આકાર પામશે સોલાર સેલ-સોલાર મોડયુલનો અદ્યતન પ્લાન્ટ 👉 આ પ્લાન્ટથી 2000 પ્રત્યક્ષ રોજગારીના અવસર ઉપલબ્ધ થશે 👉 દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં આ પ્લાન્ટ સ્થપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 રૂ.1100 કરોડના મૂડીરોકાણ સાથે ગુજરાતમાં આકાર પામશે સોલાર સેલ-સોલાર મોડયુલનો અદ્યતન પ્લાન્ટ

👉 આ પ્લાન્ટથી 2000 પ્રત્યક્ષ રોજગારીના અવસર ઉપલબ્ધ થશે

👉 દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં આ પ્લાન્ટ સ્થપાશે

👉 રૂ.1100 કરોડના મૂડીરોકાણ સાથે ગુજરાતમાં આકાર પામશે સોલાર સેલ-સોલાર મોડયુલનો અદ્યતન પ્લાન્ટ 👉 આ પ્લાન્ટથી 2000 પ્રત્યક્ષ રોજગારીના અવસર ઉપલબ્ધ થશે 👉 દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં આ પ્લાન્ટ સ્થપાશે

Let's Connect

sm2p0