ગ્રીન અને ક્લીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ✔️ 11 નગરપાલિકાઓના વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પરિસરમાં સૌર ઊર્જા ઉપયોગ માટે સોલાર પ્લાન્ટ સ્થપાશે ✔️ બારડોલી, ઉમરગામ, બોટાદ, સોનગઢ, વિજલપોર, અંકલેશ્વર, જંબુસર, નવસારી, વ્યારા, ઊંઝા અને સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકામાં આ પ્લાન્ટ કાર્યરત કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગ્રીન અને ક્લીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

✔️ 11 નગરપાલિકાઓના વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પરિસરમાં સૌર ઊર્જા ઉપયોગ માટે સોલાર પ્લાન્ટ સ્થપાશે

✔️ બારડોલી, ઉમરગામ, બોટાદ, સોનગઢ, વિજલપોર, અંકલેશ્વર, જંબુસર, નવસારી, વ્યારા, ઊંઝા અને સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકામાં આ પ્લાન્ટ કાર્યરત કરાશે

ગ્રીન અને ક્લીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ✔️ 11 નગરપાલિકાઓના વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પરિસરમાં સૌર ઊર્જા ઉપયોગ માટે સોલાર પ્લાન્ટ સ્થપાશે ✔️ બારડોલી, ઉમરગામ, બોટાદ, સોનગઢ, વિજલપોર, અંકલેશ્વર, જંબુસર, નવસારી, વ્યારા, ઊંઝા અને સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકામાં આ પ્લાન્ટ કાર્યરત કરાશે

Let's Connect

sm2p0