👉 ગૃહ વિભાગમાં 10,989 યુવાઓની ભરતી કરાશે 👉 પોલીસ વિભાગમાં 10,506, જેલ અને વડી કચેરીમાં 260, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબમાં 34 અને ACB માં 182 જગ્યાઓ પર ભરતી કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ગૃહ વિભાગમાં 10,989 યુવાઓની ભરતી કરાશે

👉 પોલીસ વિભાગમાં 10,506, જેલ અને વડી કચેરીમાં 260, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબમાં 34 અને ACB માં 182 જગ્યાઓ પર ભરતી કરાશે

👉 ગૃહ વિભાગમાં 10,989 યુવાઓની ભરતી કરાશે 👉 પોલીસ વિભાગમાં 10,506, જેલ અને વડી કચેરીમાં 260, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબમાં 34 અને ACB માં 182 જગ્યાઓ પર ભરતી કરાશે

Let's Connect

sm2p0