✔ સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાના શ્રેષ્ઠ જળવ્યવસ્થાપનથી ગુજરાતના 10.81 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વિક્રમજનક રવિ સિંચાઇની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ ✔ 1 વર્ષમાં રવિ સિંચાઇના લાભાન્વિત વિસ્તારમાં 1.47 લાખ હેક્ટરનો વધારો થયો ✔ રાજ્યના 17 જિલ્લાના 73 તાલુકામાં સિંચાઇ સુવિધાનો લાભ પુરો પડાયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

✔ સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાના શ્રેષ્ઠ જળવ્યવસ્થાપનથી ગુજરાતના 10.81 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વિક્રમજનક રવિ સિંચાઇની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ

✔ 1 વર્ષમાં રવિ સિંચાઇના લાભાન્વિત વિસ્તારમાં 1.47 લાખ હેક્ટરનો વધારો થયો

✔ રાજ્યના 17 જિલ્લાના 73 તાલુકામાં સિંચાઇ સુવિધાનો લાભ પુરો પડાયો

✔ સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાના શ્રેષ્ઠ જળવ્યવસ્થાપનથી ગુજરાતના 10.81 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વિક્રમજનક રવિ સિંચાઇની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ ✔ 1 વર્ષમાં રવિ સિંચાઇના લાભાન્વિત વિસ્તારમાં 1.47 લાખ હેક્ટરનો વધારો થયો ✔ રાજ્યના 17 જિલ્લાના 73 તાલુકામાં સિંચાઇ સુવિધાનો લાભ પુરો પડાયો

Let's Connect

sm2p0