ગુજરાત બહાર ફસાયેલા રાજ્યના નાગરિકો - 1070 હેલ્પલાઇન નંબર પર અને અન્ય રાજ્યોના ગુજરાતમાં વસતા શ્રમિકો - 1077 હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરીને મદદ મેળવી શકે છે.‬ ‪

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ગુજરાત બહાર ફસાયેલા રાજ્યના નાગરિકો - 1070 હેલ્પલાઇન નંબર પર અને અન્ય રાજ્યોના ગુજરાતમાં વસતા શ્રમિકો - 1077 હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરીને મદદ મેળવી શકે છે.‬

‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ગુજરાત બહાર ફસાયેલા રાજ્યના નાગરિકો - 1070 હેલ્પલાઇન નંબર પર અને અન્ય રાજ્યોના ગુજરાતમાં વસતા શ્રમિકો - 1077 હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરીને મદદ મેળવી શકે છે.‬ ‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0