ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 10.5.2017 કોંગ્રેસની દરિયા કિનારા યાત્રા ફ્લોપ શો સાબિત થઈ. કોંગ્રેસને બે દાયકાથી ગુજરાતની પ્રજાએ કિનારે કરી જ દીધી છે. - શ્રી Bharat Pandya , પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત વધુ વાંચવા: https://goo.gl/EFmmsp

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 10.5.2017

કોંગ્રેસની દરિયા કિનારા યાત્રા ફ્લોપ શો સાબિત થઈ. કોંગ્રેસને બે દાયકાથી ગુજરાતની પ્રજાએ કિનારે કરી જ દીધી છે.
- શ્રી Bharat Pandya , પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/EFmmsp

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 10.5.2017 કોંગ્રેસની દરિયા કિનારા યાત્રા ફ્લોપ શો સાબિત થઈ. કોંગ્રેસને બે દાયકાથી ગુજરાતની પ્રજાએ કિનારે કરી જ દીધી છે. - શ્રી Bharat Pandya , પ્રદેશ પ્રવક્તા, ભાજપ, ગુજરાત વધુ વાંચવા: https://goo.gl/EFmmsp

Let's Connect

sm2p0