કોરોના વાયરસના સંભવિત પડકારને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ સજ્જ 👉 અગમચેતીના ભાગરૂપે સંભવિત દર્દીઓ માટે આઇસોલેશન વોર્ડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ છે 👉 ફીવર હેલ્પલાઇન નંબર 104 પર સંપર્ક કરીને કોઈ પણ નાગરિક મદદ લઇ શકે છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના વાયરસના સંભવિત પડકારને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ સજ્જ

👉 અગમચેતીના ભાગરૂપે સંભવિત દર્દીઓ માટે આઇસોલેશન વોર્ડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ છે

👉 ફીવર હેલ્પલાઇન નંબર 104 પર સંપર્ક કરીને કોઈ પણ નાગરિક મદદ લઇ શકે છે

કોરોના વાયરસના સંભવિત પડકારને પહોંચી વળવા રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ સજ્જ 👉 અગમચેતીના ભાગરૂપે સંભવિત દર્દીઓ માટે આઇસોલેશન વોર્ડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ છે 👉 ફીવર હેલ્પલાઇન નંબર 104 પર સંપર્ક કરીને કોઈ પણ નાગરિક મદદ લઇ શકે છે

Let's Connect

sm2p0