વડોદરા જિલ્લા તંત્ર અને સ્થાનિક લોકોએ સાથે મળીને એક અભિયાન ચલાવ્યું. આ અભિયાનના કારણે વડોદરાની 1,000 શાળાઓમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ તૈયાર કરાઈ, જેનાથી દર વર્ષે વેડફાઈ જતા 10 કરોડ લિટર પાણીની બચત થશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

MannKiBaat

વડોદરા જિલ્લા તંત્ર અને સ્થાનિક લોકોએ સાથે મળીને એક અભિયાન ચલાવ્યું. આ અભિયાનના કારણે વડોદરાની 1,000 શાળાઓમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ તૈયાર કરાઈ, જેનાથી દર વર્ષે વેડફાઈ જતા 10 કરોડ લિટર પાણીની બચત થશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી
#MannKiBaat

વડોદરા જિલ્લા તંત્ર અને સ્થાનિક લોકોએ સાથે મળીને એક અભિયાન ચલાવ્યું. આ અભિયાનના કારણે વડોદરાની 1,000 શાળાઓમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ તૈયાર કરાઈ, જેનાથી દર વર્ષે વેડફાઈ જતા 10 કરોડ લિટર પાણીની બચત થશે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી #MannKiBaat

Let's Connect

sm2p0